زندگی رو تنفس بکن!

 

بعضی روح خود را ،جایی در بازار ،جایی در سیاست،جایی در شهرت و

 اعتبار گم کرده اند.

............

.......

...

کسی که خود را دوست دارد...به دوست داشتن دیگران منتهی

میشود.او چنان در موسیقی لحظه ها و شاعرانگی زندگی غرق است

که دیگر فرصت نمی کند تا زندگی دیگران را بیالاید و موجبات رنج و آزار

 آنان را فراهم بیاورد.

 

چنین آدمی ... زندگی را تنفس میکند و در عالم پاک و آسمانی خویش

زندگی میکند.

 

                فهم عاشقانه ی هستی_مسیحا برزگر

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید