وزنه های بی وزن

 

"عشق قدرته و عاشق قدرتمند.

علی هم عاشق بود ،عاشق خدا.

برای خدا چی میتونه سنگین باشه؟

...........

.......................

....................................

علی مستقیم نگاه میکرد در چشمان حق،

جذب میشد،

شیفته میشد،

شیدا میشد،

محو میشد،

خودشو می باخت.

علی میرفت کنار،

خدا ظاهر میشد.

و در این هنگام همه چیز مقهور علی است:

زمین ،

 آسمان،

و فرشتگان."

.....................

.......................................

..............................................

 

خوشحالم از دیدن فیلم "وزنه های بی وزن"

 

اگه نبودن این جملات معلوم نبود:

 چطور میشد  این  لحظه ها  رو نفس کشید؟! 

.......................

...................................

...........................................

راستی!

برای خدا چی میتونه سنگین باشه؟!

.......................

...................................

...........................................

/ 0 نظر / 30 بازدید